Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea a III-a) - Politica - Institutii de stat

einformatii.ro - Infomatii utile
Cauta in : Informatii Utile | Catalog Companii | Acte Necesare | Stiri | Director Web | Pe Web

Stiri in

 Stiri / Politica / Institutii de stat
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea a III-a)
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea a III-a)
Numarul total de persoane cu dizabilitati este de 797.104, reprezentand 3,59% din populatia Romaniei, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD).
(continuare)

CAPITOLUL III. Atributiile Consiliului de monitorizare
Art. 44. - Pentru realizarea scopului sau, Consiliul de monitorizare indeplineste urmatoarele atributii, cu respectarea principiilor legalitatii, respectarii demnitatii persoanelor, nediscriminarii, egalitatii de sanse, precum si ale independentei functionale si a personalului, impartialitatii si obiectivitatii:
a) examineaza in mod regulat respectarea exercitarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati in cadrul facilitatilor de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si al spitalelor/sectiilor de psihiatrie;
b) face recomandari cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati aflate in centre de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si in spitale/sectii de psihiatrie si monitorizeaza implementarea acestora de catre entitatile publice sau private care au atributii in acest sens;
c) verifica legalitatea prezentei persoanelor cu dizabilitati in facilitatile/centrele de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si in spitalele/sectiile de psihiatrie;
d) sesizeaza de indata organele judiciare competente ori de cate ori exista indicii ca incalcarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati a fost facuta prin fapte de natura penala si poate face plangere, daca este cazul, impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata;
e) sesizeaza autoritatea competenta legal sa dispuna sanctiuni disciplinare sau contraventionale ori sa suspende, sa retraga si sa anuleze acreditarea facilitatilor de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si a spitalelor/sectiilor de psihiatrie, in cazurile de incalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
f) primeste si analizeaza notificarile de deces transmise conform art. 13 din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre facilitati de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si de catre spitale/sectii de psihiatrie;
g) urmareste daca in cazurile de deces al persoanelor cu dizabilitati facilitatile de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si spitalele/sectiile de psihiatrie sesizeaza organele judiciare in vederea efectuarii autopsiei medico-legale, potrivit legii;
h) faciliteaza implicarea si participarea pe deplin a societatii civile, in special a persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor pe care le reprezinta, la procesul de monitorizare pe care il organizeaza;
i) faciliteaza accesul, anuntat sau inopinat, al reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care desfasoara programe de aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si ai organizatiilor neguvernamentale care reprezinta persoanele cu dizabilitati in facilitatile de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si in spitalele/sectiile de psihiatrie, sesizeaza organele judiciare in vederea efectuarii autopsiei medico-legale, potrivit legii, in scopul monitorizarii respectarii drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilitati o reprezentare independenta in fata unei instante sau in fata oricarui altui organism independent, organizatiile neguvernamentale mentionate au calitate procesuala activa in apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestor persoane;
j) colaboreaza, ori de cate ori este necesar, cu institutia Avocatul Poporului, ca autoritate nationala desemnata pentru prevenirea torturii si tratamentelor inumane si degradante;
k) colaboreaza, ori de cate ori este necesar, cu punctele de contact, in scopul indeplinirii de catre acestea a rolului care le revine prin Conventie si prin prezentul regulament.
Art. 45. - Activitatea de monitorizare a facilitatilor/centrelor de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si a spitalelor/sectiilor de psihiatrie se realizeaza prin vizite de monitorizare si prin informarea in orice alt mod asupra respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati de catre aceste institutii.
Art. 46. - In scopul indeplinirii atributiilor de monitorizare a facilitatilor/centrelor de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si a spitalelor/sectiilor de psihiatrie, Consiliului de monitorizare ii sunt asigurate:
a) accesul la toate informatiile si documentele referitoare la numarul persoanelor cu dizabilitati aflat in aceste institutii, precum si la numarul si amplasarea institutiilor;
b) accesul la toate informatiile si documentele care privesc tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilitati, masurile dispuse fata de acestea, conditiile in care traiesc acestea si isi desfasoara activitatea sau orice alte aspecte relevante pentru indeplinirea atributiilor Consiliului de monitorizare;
c) accesul inopinat in toate facilitatile/centrele de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si in spitalele/sectiile de psihiatrie si la instalatiile si amenajarile acestora;
d) libertatea de a alege institutiile pe care doreste sa le viziteze si persoanele cu care doreste sa aiba intrevederi;
e) conditiile necesare pentru a avea intrevederi cu persoanele alese, fara martori, fie personal, fie cu un interpret, daca se considera necesar, precum si cu orice alta persoana despre care echipa de vizitare considera ca poate furniza informatii pertinente;
f) incunostintarea, de indata, de catre facilitatile/centrele de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si de catre spitalele/sectiile de psihiatrie asupra cazurilor de deces al persoanelor cu dizabilitati aflate in acestea si asupra sesizarii organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese, conform art. 13 din Legea nr. 8/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) dreptul de a face sesizari si recomandari autoritatilor competente;
h) dreptul de a fi informat, in termenul legal sau cu celeritate, cu privire la masurile luate de autoritatile competente legal ca urmare a sesizarilor, recomandarilor si masurilor pe care le-a dispus;
i) calitatea procesuala activa in apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilitati;
j) dreptul de a mentine legatura cu Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, de a trimite acestuia informatii si de a se intalni cu membrii sai;
k) dreptul de a publica si disemina rapoartele proprii.
Art. 47. - Constatarile rezultate in urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse in rapoarte de vizita. Rapoartele includ recomandarile facute de Consiliul de monitorizare.
Art. 48. - Raportul de vizita se intocmeste de membrii echipei de monitorizare, in termen de 30 de zile de la data finalizarii acesteia, este aprobat de presedintele Consiliului de monitorizare si se comunica institutiilor vizitate si autoritatilor publice in subordinea si coordonarea carora se afla acestea.
Art. 49. - Institutia vizitata are obligatia de a comunica Consiliului de monitorizare, in termen de 30 de zile, un raspuns motivat privind recomandarile si masurile dispuse.
Art. 50. - Raportul de vizita, precum si raspunsul motivat sunt publice si se afiseaza pe pagina de internet a institutiei vizitate, pe cea a autoritatii publice in subordinea si coordonarea careia se afla aceasta, precum si pe cea a Consiliului de monitorizare, cu exceptia datelor personale.
Art. 51. - Consiliul de monitorizare elaboreaza un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si aprobat de plenul acestuia.
Art. 52. - Consiliul implementeaza si gestioneaza la nivel national un sistem electronic unitar de raportare si evidenta a notificarilor inregistrate cu privire la cazurile de deces din facilitatile/centrele de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si din spitalele/sectiile de psihiatrie.
CAPITOLUL IV. Procedura de selectie a expertilor independenti
Art. 53. - Vizitele de monitorizare se desfasoara de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare si cate 2 experti independenti, in calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majoritatii membrilor.
Art. 54. - Expertii independenti sunt selectati in urma unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de catre o comisie formata din presedintele, vicepresedintele Consiliului de monitorizare si 3 inspectori de monitorizare din cadrul acestuia. Expertii independenti selectati trebuie sa aiba si experienta in domeniul drepturilor omului si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati. In selectarea expertilor independenti se va acorda atentie reprezentarii echilibrate pe criterii de gen si participarii persoanelor cu dizabilitati.
Art. 55. - In urma procedurii de selectie prevazute, comisia de selectie va urmari selectia a cel putin 20 de experti independenti, care vor incheia un protocol-cadru cu Consiliul de monitorizare. Procedura de selectie si continutul protocolului- cadru se vor stabili prin ordin al presedintelui Consiliului de monitorizare, in termen de 60 de zile de la data numirii acestuia.
Art. 56. - Constatarile rezultate in urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse in rapoarte de vizita. Rapoartele includ recomandarile facute de Consiliul de monitorizare.
Art. 57. - Raportul de vizita se intocmeste de membrii echipei de monitorizare, in termen de 30 de zile de la data finalizarii acesteia, este aprobat de presedintele Consiliului de monitorizare si se comunica institutiilor vizitate si autoritatilor publice in subordinea si coordonarea carora se afla acestea.
Art. 58. - Institutia vizitata are obligatia de a comunica Consiliului de monitorizare, in termen de 30 de zile, un raspuns motivat privind recomandarile si masurile dispuse.
Art. 59. - Raportul de vizita, precum si raspunsul motivat prevazut la art. 58 sunt publice si se afiseaza pe pagina de internet a institutiei vizitate, pe cea a autoritatii publice in subordinea si coordonarea careia se afla aceasta, precum si pe cea a Consiliului de monitorizare, cu exceptia datelor personale.
Art. 60. - Consiliul de monitorizare elaboreaza un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si aprobat de plenul acestuia.
Art. 61. - Remunerarea colaboratorilor externi ai Consiliului de monitorizare se face in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul anual al Consiliului de monitorizare, pentru fiecare vizita, pe baza protocolului-cadru convenit intre presedintele Consiliului de monitorizare si fiecare colaborator extern selectat.
CAPITOLUL V. Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 62. - Pentru fiecare salariat - functie de conducere sau de executie - se intocmeste fisa postului, care va cuprinde atributiile, competentele, responsabilitatile si relatiile de serviciu. Fisa postului se intocmeste cu respectarea prevederilor stabilite in regulamentul de organizare si functionare corespunzator fiecarui departament din structura organizatorica a Consiliului de monitorizare, de catre seful ierarhic.
Art. 63. - Sefii de servicii si de birouri indeplinesc atributiile prevazute in fisa postului, contrasemneaza toate lucrarile personalului din subordine, coordoneaza si verifica activitatea salariatilor din cadrul serviciului pe care il conduc, inclusiv in teren, precum si orice alte atributii dictate de bunul mers al institutiei si/sau conferite de conducerea institutiei cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 64. - Sefii de servicii si de birouri asigura confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile si documentele din cadrul serviciilor pe care le conduc; raspund in fata conducerii institutiei de modul de indeplinire a activitatii din cadrul serviciului pe care il conduc; urmaresc si raspund de disciplina muncii specifice salariatilor si fac propuneri in acest sens.
Art. 65. - Personalul din departamentele structurii organizatorice ale institutiei este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile prezentului regulament, precum si ale fisei postului pe care il ocupa.
Art. 66. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului de monitorizare se asigura integral de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli vor include inclusiv acoperirea costurilor de transport, cazare si masa ale colaboratorilor externi. Proiectul de buget se intocmeste de catre presedintele Consiliului de monitorizare si se inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pentru a fi inclus in proiectul bugetului de stat.
Art. 67. - Salarizarea personalului Consiliului de monitorizare se realizeaza corespunzator functiilor similare din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului, in conditiile legii.
Art. 68. - In caz de nerespectare a prevederilor prezentului regulament se aplica dispozitiile legale in vigoare.
(Miercuri 21.11.2018 08:37, Mireille Astrid POPA) © estiri.ro
 Alte articole din aceasta categorie
Amos News: Ion Iliescu, internat la spital din cauza unor probleme la inima (02.04.2019)
Sorin Rosca Stanescu: Riscurile unui referendum prost gandit (22.03.2019)
Pro si contra: Lia Olgura Vasilescu, posibila candidatura la prezidentiale! (10.02.2019)
O alegere excelenta: Mihaela Triculescu este noul presedinte ANAF (04.01.2019)
Mesajul Presedintelui Director General al SRR, Georgica Severin, cu ocazia Craciunului si a Anului Nou (30.12.2018)
Sondaj DCNews: Revocarea lui Kovesi si denuntarea protocoalelor sunt principalele evenimente politice ale anului 2018 (24.12.2018)
Un articol exceptional din Q MAGAZINE, despre Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei (01.12.2018)
MAGDA GRADINARU: Cele 3 erori ale presedintelui Klaus Iohannis (22.11.2018)
Victor Ponta a descoperit de ce l-a invins Klaus Iohannis in 2014 (22.11.2018)
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea a II-a) (21.11.2018)
Ce este Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati? (partea I) (21.11.2018)
Ilan Laufer il acuza pe presedintele Iohannis de antisemitism (21.11.2018)
Florian Alexandru, directorul Institutului Elie Wiesel, nu sustine acuzatia de antisemitism facuta de Ilan Laufer la adresa presedintelui Klaus Iohannis (21.11.2018)
Generalul francez Bertrand Cavallier: Jadarmeria Romana a actionat legal impotriva unor infractori (25.08.2018)
Analiza: CCR s-a trasformat in cea de-a treia Camera a Parlamentului Romaniei!? (23.08.2018)
DC NEWS: Klaus Iohannis, acuzat de inalta tradare. DOCUMENT (22.08.2018)
ANALIZA: Efectele permisiunii de a fi organizate proteste publice prin incalcarea sistematica a legii (17.08.2018)
Alina Mungiu Pippidi indeamna la dialog si cooperare, fara insulte si plangeri iresponsabile cu penali si tradatori (22.05.2018)
3 Aprilie 2018: Ziua Jandarmeriei Romane (03.04.2018)
Ministrul Justitiei a facut primele declaratii privind scandalul DNA (12.02.2018)
 CURS VALUTAR (lei noi)
Marti 16.08.2022
1 EUR -0.16% 4.8831 lei
1 USD +1.53% 4.8176 lei
Toate valutele
Marti 16.08.2022, BNR
Catalog de companii

Adauga o companie
Companii recent adaugate
MOBINA SRL
Slatina, Suceava, Strada Sat Gainesti nr. FN
> Constructii
SPEED TRANSFER SRL
Suceava, Suceava, Strada Stefan Cel Mare nr. 28
> Case de schimb valutar
IMPO CONSTRUCT SRL
Suceava, Suceava, Strada Universitatii nr. 8A
> Arhitectura
Cele mai accesate companii
HEPYTES FARM SRL
Siret, Suceava, Strada Latcu Voda nr. 16A
> Farmacii
MATT TOUR SRL
Sucevita, Suceava, Piata Poiana Marului nr. 367
> Pensiuni
NEW TIMES MEDIA SRL
Suceava, Suceava, Strada Traian Vuia nr. 15
> Diverse
fhr.ro - Gazduire siteuri
Director Web

Adauga un website
Websiteuri recent adaugate
transport agabaritic
ORIENT Spedition, servicii de transport agabaritic international si intern, transporturi speciale agabaritice si inchirieri macarale auto.
> Servicii
transport agabaritic
Heavy Transports // transport agabaritic international si intern pentru marfuri de mari dimensiuni, transporturi speciale ADR, transporturi agabaritice, inchirieri automacarale pana in 350 tone.
> Servicii
tamplarie pvc Suceava
Ecologic Plast Suceava va ofera tamplarie PVC cu profil SALAMANDER, feronerie ROTO, geam termopan marca Saint-Gobain.
> Constructii
| TOP STELAR | top cele mai votate | top cele mai accesate | siteuri noi | siteuri recomandate | siteuri partenere | A - Z |
Reteaua noastra

© 2002 - 2022 einformatii.ro. Toate drepturile rezervate.
gazduire siteuri
Pagina generata in 0.0798 sec.
google-analytics.com